Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro nákup zboží v e-shopu Nadace Leoše Janáčka

provozovaném:

Nadací Leoše Janáčka

IČ: 44965338
DIČ: CZ44965338
se sídlem Krkoškova 763/45a, 613 00, Brno-Černá Pole
zapsanou v nadačním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl N, vložka 9
tel. kontakt: + 420 541 246 824
e-mailový kontakt: janacek.editio@gmail.com

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy vznikající mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí Nadace Leoše Janáčka (dále jen "prodávající") a na straně druhé stojí kupující, který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel (dále jen "kupující") a uplatní se při nákupu v e-shopu prodávajícího pod názvem "E-shop Nadace Leoše Janáčka".

1.2 Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, jak je vymezen v čl. II odst. 2.1 VOP výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím tzv. jiný subjekt, podle čl. II odst. 2.2 VOP, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

II. Vymezení pojmů

2.1 Kupující - spotřebitel je každý kupující, který při nákupu v E-shopu Nadace Leoše Janáčka a uzavírání kupní smlouvy nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti a tedy každý kupující, který není subjektem dle odst. 2.2.

2.2 Kupující - jiný subjekt je kupující, který je podnikatelem a při nákupu v E-shopu Nadace Leoše Janáčka a uzavírání kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí ten, koho za něj označují příslušné právní předpisy.

2.3 Zboží - kupujícím objednaný předmět koupě dle kupní smlouvy vznikající mezi stranami okamžikem odeslání objednávky. Rozhodující jsou údaje o zboží vč. kupní ceny v okamžiku vzniku smlouvy.

2.4 Kupní ceny - mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH v zákonné výši, jelikož prodávající není plátcem DPH. K ceně zboží je při odesílání objednávky a uzavírání kupní smlouvy přičítána cena dopravy dle podmínek dále stanovených.

III. Postup při uzavření Kupní smlouvy

3.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu zboží odevzdá, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.2 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky E-shopu Nadace Leoše Janáčka.

3.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem (potvrzení objednávky) na zadaný email kupujícího: na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

3.4 Kupní smlouvu uzavřenou dle odst. 3.3 lze měnit nebo zrušit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li kupující v odeslané objednávce či v potvrzení objednávky od prodávajícího jakékoliv chyby či nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího bez zbytečného odkladu e-mailem nebo telefonicky a vždy tak, aby prodávající informaci obdržel před odesláním oznámení o expedici zboží z jeho strany.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi stranami vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy:

a) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží a odeslání objednávky.

b) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu bezvadné zboží v souladu s právními předpisy České republiky, a to způsobem a na místo udané kupujícím při uzavření kupní smlouvy.

c) Kupující je povinen převzít objednané zboží dodané v souladu s kupní smlouvou a VOP a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu vč. nákladů na dopravu v souladu s těmito VOP.

d) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při osobním odběru okamžikem převzetí zboží a při odeslání zboží prostřednictvím dopravce okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

e) Kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy písemně či e-mailem odstoupit, a to v souladu s ust. § 1829 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.

- V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat či předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Vracené zboží musí kupující dodat prodávajícímu v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel a čisté, nepoužité či jakkoliv neponičené a nezměněné.

- V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, kupní cenu vč. nákladů na dodání a dopravu zboží ke kupujícímu, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy.

- Prodávající si v souladu s ust. § 1832 občanského zákoníku vyhrazuje právo nevrátit kupujícímu kupní cenu vč. nákladů na dodání a dopravu zboží dříve, než mu bude vráceno zakoupené zboží nebo mu bude kupujícím prokázáno, že již zboží k rukám prodávajícího odeslal.

- Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu prokazatelně odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Oznámení o odstoupení musí obsahovat prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, identifikaci kupujícího, číslo objednávky, identifikaci zboží, datum objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny či určení jiného způsobu vrácení kupní ceny.

- V případě, že jsou kupujícímu společně se zbožím poskytovány i dárky, jejich cena není součástí kupní ceny a kupující je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit společně s vraceným zbožím i tyto dárky; pokud tak neučiní, je povinen uhradit jejich kupní cenu.

V. Platební ujednání

5.1 Kupní ceny zboží uváděné v nabídce prodávajícího jsou konečné tj. včetně všech případných daní a poplatků (prodávající není plátcem DPH); to neplatí pro náklady na dodání a dopravu zboží kupujícímu.

5.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas dle způsobu platby zvoleného při objednávání zboží. Zboží je kupujícímu dodáváno za kupní cenu platnou v době odeslání objednávky.

5.3 Rozpis celkové kupní ceny vč. nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu je uveden v objednávkovém formuláři zobrazeném kupujícímu před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy.

5.4 Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

a) platba v hotovosti při osobním převzetí zboží,
b) platba předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři,
c) platba kartou prostřednictvím služby Stripe.
d) PayPal

VI. Dodací podmínky

6.1 Prodávající expeduje zboží kupujícímu nejpozději do pěti (5) dnů od odeslání potvrzení, že obdržel objednávku kupujícího.

6.2 Zboží prodávající dodává následujícími způsoby:

a) Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

b) Zasílání poštou: Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím poskytovatele příslušných služeb.

6.3 Kupující je při převzetí zboží povinen provést jeho kontrolu a zejména se přesvědčit, zda je neporušený obal zboží a zda zásilka nevykazuje zjevné poškození. V případě, že porušení dle předchozí věty při převzetí nenamítne a zboží převezme, má se za to, že obal zboží byl v době převzetí neporušen a zásilka nevykazovala žádné zjevné poškození.

VII. Záruční podmínky

7.1 Prodávající v souladu s ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se však vada zboží v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se u zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí zboží. V případě vady zboží, má kupující-spotřebitel nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu zboží, opravu zboží nebo na vrácení kupní ceny. Volba nároku dle předchozí věty je právem kupujícího - spotřebitele, který však není oprávněn svou volbu měnit bez výslovného souhlasu prodávajícího a prodávající je povinen jeho volbě vyhovět jen v případě, že to bude možné a účelné a nevzniknou mu tím žádné zvláštní náklady; v opačném případě je oprávněn navrhnout kupujícímu - spotřebiteli jiný způsob odstranění vady.

7.2 Kupující - jiný subjekt je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se u zboží vyskytne v době šesti (6) měsíců od převzetí zboží. Kupující - jiný subjekt je v případě výskytu vady zboží, která představuje podstatné porušení kupní smlouvy oprávněn požadovat odstranění vady výměnou či opravou zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro způsob vrácení zboží a kupní ceny při odstoupení od smlouvy se přiměřeně použijí ust. čl. III písm. e) VOP. V případě výskytu vady, která je nepodstatným porušením kupní smlouvy, je kupující - jiný subjekt oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Při aplikaci tohoto odstavce se použijí ust. § 2099 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jedná-li se o vady zboží způsobené dopravou zboží prováděnou kupujícím či neodbornou manipulací se zbožím.

7.4 Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních či obdobných podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na něž byl kupující výslovně upozorněn při uzavření kupní smlouvy.

7.5 Daňový doklad - faktura za zboží současně představuje záruční list, přičemž záruční doba zboží je stanovena v odst. 6.1 a v odst. 6.2 tohoto článku pro obě skupiny kupujících.

7.6 Reklamaci je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to buď písemně či prostřednictvím e-mailu. V reklamaci musí uvést identifikaci své osoby, číslo objednávky, identifikaci zboží, popis reklamované vady a volbu nároků pro případ uznání reklamace prodávajícím. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu neprodleně po obdržení reklamace její doručení a nejpozději do třiceti (30) od jejího doručení reklamaci vyřídit.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí práva a povinnosti stran se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré případné budoucí spory mezi nimi budou nejprve řešeny smírně a teprve v případě neúspěchu smírčích jednání budou předloženy českým soudům.

8.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách E-shop Nadace Leoše Janáčka a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v den zveřejnění či později. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP. Dnem zveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí: to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran.

8.4 Zvláštní ujednání mezi kupujícím a prodávajícím obsažená v kupní smlouvě či písemně zachycená v jejich následné komunikaci mají přednost před ustanovením těchto VOP.

8.5 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu ze strany kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k plnění dle kupní smlouvy uzavřené s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

8.6 Kupní smlouva je s kupujícím uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřeby kupujícího překlad textu smlouvy vč. VOP, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodný výklad smlouvy v českém jazyce.

8.7 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet aj.) použitých pro uskutečnění objednávky a uzavření kupní smlouvy jsou v běžné výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

8.8 Uzavřenou kupní smlouvu prodávající archivuje po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření a nejdéle pak na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím osobám.