O Editio Janáček 

Edice byla založena Nadací Leoše Janáčka v roce 2001 s cílem zaměřit vydavatelskou a ediční činnost především na hudební a slovesný literární odkaz Leoše Janáčka. Prvořadým úkolem Editio Janáček bylo dokončení Souborného kritické vydání Janáčkova díla a jeho zpřístupnění v maximálním rozsahu. Vydávání kritické edice bylo zahájeno koncem sedmdesátých let dvacátého století státním podnikem Supraphon ve spolupráci s vydavatelstvím Bärenreiter.

Nakladatelství Editio Janáček o.p.s. ukončilo koncem roku 2020 svoji činnost. Vydané knihy a hudebniny předalo Nadaci Leoše Janáčka, jejíž vedení rozhodlo o výrazném snížení cen v zájmu co největšího rozšíření janáčkovských publikací mezi zájemce o Janáčkovo dílo.  

Ediční rada

Ediční rada je společenství muzikologů a hudebních teoretiků janáčkovské specializace, se zkušenostmi s kritickou edicí Janáčkových děl. Ediční rada je chápána jako poradní a výkonný ediční orgán Nadace Leoše Janáčka, přispívající k realizaci vydávání Janáčkových děl jak v kritickém tak i praktickém vydání.

Ediční radu tvořili: prof. dr. Leoš Faltus jako předseda, prof. dr. Miloš Štědroň, dr. Eva Drlíková, dr. Alena Němcová, dr. Jarmila Procházková.

Výkonnou redakcí a řízením vydavatelství byla v roce 2015 pověřena Mgr. Romana Klementová. 

Jako obecně prospěšná společnost existovalo Editio Janáček především na principu nekomerčním; vydavatelské tituly měly najít své uživatele v řadách hudebníků a badatelů. 

Zásady edice

Pro kritickou (na základě všech dostupných pramenů muzikologicky zpracovanou a komentovanou) podobu výsledného hudebního zápisu jsou pro nás, s jistými modifikacemi, závazné Ediční zásady a směrnice, vydané knižně roku 1979, dílo autorské dvojice Jarmil Burghauser a Milan Šolc.

(Praktická vydání jsou v notografickém obrazu totožná s kritickou podobou vydání, ale neobsahují vydavatelské poznámky a annotazioni.)